Kami Mohon Brotha n Sista bersedia untuk mengklik iklan di bawah ini demi kelangsungan blog ini ...

Sabtu, 24 Maret 2012

Contoh / Tuladha Pidato Bahasa Jawa Persuasi


Pidato Persuasi yaiku pidato ingkang gadahi maksud ajakan utawa pangajak dhateng pamiyarsa.
Tuladhane yaiku :Assalamualaikum Wr Wb

Nuwun, dumateng kepala sekolah SMA 6 ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman
Bapak dalah ibu guru ingkang satuhu kinurmatan
Saha siswa-siswi, kadang werda tumaruna ingkang satuhu bagya mulya

Rahmating Gusti ingkang murbeing dumadi mugi tansah tumedak saha tumanduk wonten ing sarira panjenegan sedaya
Kaparenga matur, anggen kawula kumawantun cumantaka wonten ing ngarsa panjenengan sedaya, kinen saperlu bade kawula aturaken kasuwun dumateng para siswa-siswi SMA 6 kanti renaning penggalih nderek hanyengkuyung bab reresik wonten ing sakupengan sekolahan kita.Supados ndadosaken kahanan ingkang sehat, endah, edipeni, amrih nentremaken anggen kita sami ngangsu kaweruh wonten ing mriki
Pramila sumangga smiha tansa nguri-nguri bab budaya reresik menika sageda hangrembaka ngantos dumugi generasi saklajengipun

Mekaten atur kawulo, hambokbilih anggen kawula matur kathah thithaling saha kuciwaning basa, hanamung saged matur tedhak siti baga binuntel raning kalapa, apuranta sedaya kelepatan kawula, nuwun

Wassalamualaikum wr wb
sumber:
Judul: Contoh / Tuladha Pidato Bahasa Jawa Persuasi; Ditulis oleh khairul anas; Rating Blog: 5 dari 5

Ditulis oleh : khairul anas ~ All- Round About Knowledge
Arak GoendoelSobat sedang membaca artikel tentang Contoh / Tuladha Pidato Bahasa Jawa Persuasi. Oleh Admin, Sobat diperbolehkan mengcopy paste atau menyebar-luaskan artikel ini, namun jangan lupa untuk meletakkan link dibawah ini sebagai sumbernya


0 comments:

Leave a Reply